Why EPL more interesting.. Bundesliga : 2010/11 –

Why EPL more interesting..
Bundesliga :
2010/11 – B.Dortmund
2011/12 – B.Dortmund
2012/13 – Bayern Munich
2013/14 – Bayern Munich
2014/15 – Bayern Munich
2015/16 – Bayern Munich
2016/17 – Bayern Munich
2017/18 – Bayern Munich
2018/19 – Bayern Munich
2019/20 – Bayern Munich